eu_flag

Produkty

Bransoletki

Bransoletki


Różańce islamskie

Różańce islamskie


Różańce buddyjskie

Różańce buddyjskie


Naszyjniki

Naszyjniki


Zawieszki

Zawieszki


Pierścionki

PierścionkiAmstone
Ul. Stefana Batorego 21G
84-230 Rumia
Polska
Telefon: +48 514 500 836
Whatsapp : +48 514 500 836
Wechat: jakot81


Zamówienia hurtowe powyżej 500 euro,   proszę o kontakt mailowy:Firma Amstone realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej oraz internacjonalizacja przedsiębiorstwa Amstone poprzez innowacyjne i nowoczesne wzornictwo produktów.
Numer projektu: POIR.03.03.03-22-0020/18

Cele i efekty projektu: Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa, w tym stworzenie strategii wejścia produktów firmy Amberstone Jewelry na rynek amerykański poprzez m.in. weryfikację porządku prawnego, wyszukiwanie partnerów i określenie dobrych praktyk marketingowych /eksportowych w wybranym kraju. Ponadto, dzięki realizowanym w ramach Branżowemu Programu Promocji dla branży Moda Polska działaniom, zakłada się:

 • poszerzenie rynków zbytu i wzrost sprzedaży produktów Amberstone Jewelry poprzez przygotowanie optymalnego rozwiązania uwzględniającego plan minimalizacji poszczególnych ryzyk wejścia,
 • nawiązanie kontaktów biznesowych mających na celu dalszy rozwój działalności firmy (preferowane: dystrybutorzy, zagraniczne sklepy internetowe i stacjonarne),
 • osiągnięcie efektu skali,
 • wzrost rozpoznawalności marki Amberstone Jewelry na rynku międzynarodowym,
 • wypromowanie Amberstone Jewelry jako lidera wśród producentów wyrobów z bursztynu,
 • rozpowszechnianie polskiego dobra narodowego jakim jest bursztyn bałtycki.

Łączny budżet projektu: 632 552,00 PLN
Dofinansowanie ze środków: UE wynosi 488 325,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2018-31.12.2019

Amstone
Ul. Stefana Batorego 21G
84-230 Rumia
Polska
Telephone: +48 514 500 836
Whatsapp : +48 514 500 836

Amstone company is implementing a project under the Smart Growth Operational Programme 2014-2020, Measure 3.3 Support for promotion and internationalisation of innovative enterprises, Sub-measure 3.3.3 Support for SMEs in the promotion of Polish product brands – Go to Brand, co-financed from the European Regional Development Fund.

Project title: Introduction of unique amber products of Amstone company to foreign markets
Project number: POIR.03.03.03-22-0020/18

Objectives and effects of the project: The main objective of the project is to internationalize the company, including the creation of a strategy for the entry of Amberstone Jewelry’s products into the U.S. market through, among others, verification of the legal order, partner search and identification of good marketing/export practices in the selected country. Moreover, thanks to the activities carried out under the Industry Promotion Programme for the Polish Fashion Industry, it is assumed that:

 • expanding the sales markets and increasing the sales of Amberstone Jewelry products through the preparation of an optimal solution taking into account the plan of minimizing individual entry risks,
 • establishing business contacts aimed at further development of the company’s activity (preferred: distributors, foreign online and stationary stores),
 • achieving the economies of scale,
 • increase of Amberstone Jewelry brand recognition on the international market,
 • promotion of Amberstone Jewelry as a leader among manufacturers of amber products,
 • dissemination of the Polish national good which is Baltic amber.

Value of the project: 632 552,00 PLN
Amount of the contribution from the EU Funds: 488 325,00 PLN
Project implementation period: 01.09.2018-31.12.2019

Nasza firma jest położona w Gdańsku, tuż nad Zatoką Gdańską. Bycie tak blisko światowego centrum przemysłu bursztynniczego gwarantuje najwyższą jakość naszych produktów. Od 2000 roku możemy się poszczycić produkcją i sprzedażą prawdopodobnie najlepszego bursztynu na świecie. Zawdzięczamy to naszym rzemieślnikom, którzy potrafią stworzyć prawdziwe dzieło sztuki dzięki swoim niezwykłym umiejętnościom i ponad 20-letniemu doświadczeniu.

Nasza firma znana jest z produkcji unikalnych bursztynowych naszyjników, bransoletek, wisiorów, pierścionków, a także różańców i sznurów modlitewnych. Realizujemy również specjalne zamówienia dla naszych klientów. Wszystkie produkty, które można znaleźć w naszym sklepie są ręcznie robione i tworzone z prawdziwego bursztynu bałtyckiego.

HISTORIA BURSZTYNU

Dzięki handlowi bursztynem Gdańsk stał się jednym z najbogatszych miast europejskich przed XIV wiekiem. Krzyżacy ograniczyli kreatywność miejscowych rzemieślników na ponad 150 lat, kiedy to zajmowali się głównie produkcją różańców. Ale kiedy powstała pierwsza gdańska gildia rzemieślników (1477), ich kunszt rozwinął się do niebotycznych rozmiarów. Tworzone przez nich bursztynowe przedmioty docierały do książąt i królów w całej Europie i były najcenniejszymi darami dyplomatycznymi dla papieży i sułtanów. Rzemieślnicy produkowali przedmioty dekoracyjne i użytkowe, takie jak pudełka pokryte reliefem bursztynowym, modele statków, świeczniki, zestawy szachowe, kubki, wazony, talerze czy lustra z bursztynową ramą.

NASZA OFERTA

Biżuteria, którą oferujemy jest zaprojektowana przez polskich artystów, a następnie tworzona przez rzemieślników z 20-letnim doświadczeniem, którzy opanowali trudną i unikalną sztukę obróbki bursztynu. Niewątpliwie fakt stosowania wyłącznie bursztynu pochodzącego z Morza Bałtyckiego (Zatoka Gdańska) czyni naszą biżuterię wyjątkową.

Gwarancja jakości naszych produktów, szybka i pewna dostawa oraz fakt, że nasza biżuteria wykonana jest z naturalnego bursztynu bałtyckiego, to powody, dla których nasi klienci ufają nam i doceniają firmę Amstone Amber.

NASI KLIENCI

Pomimo faktu, że nasza firma powstała nie tak dawno temu, w 2000 roku, udało nam się zdobyć zaufanie naszego klienta. Jesteśmy dumni, że nasze produkty docierają do najdalszych zakątków Europy i Świata. Nasi klienci znajdują się m.in. w: Stanach Zjednoczonych, Australii, Chinach, Kanadzie, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Japonii, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji.

ZAMÓWIENIA

W celu złożenia zamówienia, skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub numer telefonu podany na górze tej strony.

Wykonywanie bursztynowej biżuterii jest pracochłonnym i precyzyjnym procesem. W przypadku większych zamówień potrzebujemy około 10-20 dni roboczych na zrealizowanie zamówienia.

WYSYŁKA

Ponieważ nasze produkty są wysyłane bezpośrednio z Polski, jesteśmy w stanie obniżyć koszty i zaoferować Państwu nasze wyroby w najlepszej możliwej cenie.

Po zamówieniu produktu otrzymacie Państwo powiadomienie o wysyłce towaru, a także otrzymacie numer śledzenia przesyłki w systemie Poczty Polskiej, o którym wiadomo, że jest niezawodny i skuteczny. Następnie mogą Państwo śledzić całą podróż przesyłki online.

Nasze produkty wysyłamy na cały świat. Przesyłki wysyłane są w poniedziałki, środy i piątki.

Certyfikaty

Amstone
Ul. Stefana Batorego 21G
84-230 Rumia
Polska
Telephone: +48 514 500 836
Whatsapp : +48 514 500 836

Amstone
Ul. Stefana Batorego 21G
84-230 Rumia
Polska
Telephone: +48 514 500 836
Whatsapp : +48 514 500 836
Wechat: jakot81


For bulk orders over 500 euro please use the following email:

Bracelets

Bracelets


Islamic prayer beads

Islamic prayer beads


Buddhist prayer beads

Buddhist prayer beads


Necklaces

Necklaces


Pendants

PendantsRings

RingsOur company is located on the shore of Gdansk Bay. Being so close to the world center of amber industry guarantees the quality of our products. Since year 2000 we have been proud of producing and selling probably the finest amber in the world thanks to our craftsmen who can make a real piece of art with their unusual skills and over 20-year experience.

Our company is well-known for making unique necklaces, bracelets, pendants, amber rings, rosaries, amber donuts and we also handle specific orders from our customers. All the products you can find in our store are handmade and created from pure Baltic Amber.

HISTORY OF AMBER

Thanks to amber trade, Gdansk used to be one of the richest European cities before the 14th century. The Teutonic Order managed to limit creativity of local craftsmen for over 150 years when they produced mainly rosaries. But when the first guild of amber craftsmen from Gdansk was established (1477) they even created finer products. And amber items created by them reached courts of princes and kings throughout the whole of Europe and were the most precious diplomatic gifts for popes and sultans. Craftsmen produced decorative and usable goods such as boxes covered with amber relief, ship models, candlestics, chess sets, mugs, vases, plates and mirrors with amber frame.

CRAFTSMANSHIP

Techniques employed by masters from Gdansk are kept alive today. In the amber markets of Europe, the far East and America you will find Polish amber craftsmen in a dominant role and it’s no surprise to find the craftsmen of Gdansk taking the lead.

There’s no doubt this profession requires precision since its final outcome is a luxury product. In the 16th century amber craftsmen used to be a small elite guild. Only when an old master died, the next apprentice could apply for membership. This situation took place in Gdansk. The luxury jewelry they made was the finest amber product in Europe. The whole production process was based on handicraft. Nowadays the tradition of handmade amber is still alive, and that is why it is so unique.

OUR OFFER

Jewelry we offer is designed by Polish artists and then created by craftsmen with 20-year experience who mastered a difficult and unique art of shaping amber. Undoubtedly the fact they use amber from the Baltic Sea (the Gdansk Bay) makes our jewelry special.

The guarantee of our products quality, safe delivery and fact that our jewelry is made of Natural Baltic Amber are the reasons our customers trust us and appreciate Amstone Amber company.

OUR CLIENTS

Despite of the fact our company was established not so long ago, in 2000, we managed to win our client’s trust. We are proud to sell to numerous distant countries, just to mention a few:

 • the US
 • Australia
 • China
 • Canada
 • Saudi Arabia
 • the United Arab Emirates
 • Japan
 • Spain
 • Germany
 • Great Bitain
 • France

ORDERS

If you intend to place an order please contact us via email or phone number given at the top of this site.

Making amber jewelry is laborious and precise process. In case of bigger orders we need about 10-20 working days to complete your request.

SHIPPING

Since our products are shipped directly from Poland, we are able to reduce costs and offer you Baltic Amber at the best possible price.

Once you order a product you are notified of the item being dispatched and also you are given a tracking number at Polish Postal Service, which is known to be reliable and effective. You can then track the entire journey online.

We ship worldwide. Parcels are sent on Monday, Wednesday and Friday.

CERTIFICATES

To jest przykładowa strona. Strony są inne niż wpisy na blogu, ponieważ nie tylko znajdują się zawsze w jednym miejscu, ale także pojawiają się w menu witryny (w większości motywów). Większość użytkowników zaczyna od strony z informacjami o sobie, która zapozna ich przed odwiedzającymi witrynę. Taka strona może zawierać na przykład taki tekst:

Cześć! Za dnia jestem kurierem rowerowym, nocą próbuję swoich sił w aktorstwie, a to jest moja witryna. Mieszkam w Krakowie, mam wspaniałego psa który wabi się Reks i lubię piña coladę (oraz spacery, gdy pada deszcz).

…albo coś takiego:

Firma XYZ Doohickey została założona w 1971 roku i od tamtej pory dostarcza społeczeństwu dobrej jakości gadżety. Znajdująca się w Gotham City XYZ zatrudnia ponad 2000 osób i robi niesamowite rzeczy dla społeczności Gotham.

Jako nowy użytkownik WordPressa, powinieneś przejść do swojego kokpitu aby usunąć tę stronę i stworzyć nowe z własną treścią. Dobrej zabawy!

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://www.amstone.com.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Z kim dzielimy się danymi

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Twoje dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Jak chronimy twoje dane?

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Branżowe wymogi regulacyjne dotyczące ujawniania informacji