eu_flag

Dofinansowanie UE

Firma Amstone realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg

Tytuł projektu: Rozwój działalności eksportowej oraz internacjonalizacja przedsiębiorstwa Amstone poprzez innowacyjne i nowoczesne wzornictwo produktów.
Numer projektu: POIR.03.03.03-22-0020/18

Cele i efekty projektu: Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa, w tym stworzenie strategii wejścia produktów firmy Amberstone Jewelry na rynek amerykański poprzez m.in. weryfikację porządku prawnego, wyszukiwanie partnerów i określenie dobrych praktyk marketingowych /eksportowych w wybranym kraju. Ponadto, dzięki realizowanym w ramach Branżowemu Programu Promocji dla branży Moda Polska działaniom, zakłada się:

  • poszerzenie rynków zbytu i wzrost sprzedaży produktów Amberstone Jewelry poprzez przygotowanie optymalnego rozwiązania uwzględniającego plan minimalizacji poszczególnych ryzyk wejścia,
  • nawiązanie kontaktów biznesowych mających na celu dalszy rozwój działalności firmy (preferowane: dystrybutorzy, zagraniczne sklepy internetowe i stacjonarne),
  • osiągnięcie efektu skali,
  • wzrost rozpoznawalności marki Amberstone Jewelry na rynku międzynarodowym,
  • wypromowanie Amberstone Jewelry jako lidera wśród producentów wyrobów z bursztynu,
  • rozpowszechnianie polskiego dobra narodowego jakim jest bursztyn bałtycki.

Łączny budżet projektu: 632 552,00 PLN
Dofinansowanie ze środków: UE wynosi 488 325,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2018-31.12.2019